Jak se stát členkou spolku

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 2. Podmínkou členství je zaplacením členského příspěvku.
  • Jeho výše je nyní: 50,-
 3. Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku.
 4. O přijetí člena rozhoduje výbor spolku.
 5. Členství zaniká:
  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku,
  • rozhodnutím členské schůze o vyloučení,
  • nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech,
  • úmrtím člena.
 6. Člen má právo:
  • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
  • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen,
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
  • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
 7. Člen má povinnost:
  1. dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku,
  2. platit členské příspěvky.

Máte-li zájem stát se členkou spolku, kontaktujte předsedkyni spolku Libuši Johanovskou na telefonním čísle: 732 908 199, nebo prostřednictvím emailu: metaliba@volny.cz